Bitcoin 錢包 :
http://bitcoin.org/en/download
https://multibit.org/
https://coinbase.com/

Bitcoin 交易網站 :
https://www.mtgox.com/ - 全球最大的交易所
https://anxbtc.com/ - 香港的交易所
https://localbitcoins.com/ - 私人Bitcoin交易, 包括香港

Bitcoin 資訊:
https://blockchain.info/ - 可查詢每個bitcoin地址的交易紀錄
http://bitcoincharts.com/ - Bitcoin 價格圖表
http://www.weusecoins.com/en/ - 入門介紹

討論區 :
https://bitcointalk.org/
http://www.reddit.com/r/Bitcoin/

新聞 :
http://www.coindesk.com/
http://www.hao123.com/bitcoin - 大陸簡體網站

購物 :
http://www.overstock.com/ - 接受bitcoin的購物網, 可寄送到香港

EmailTwitter

Post Navigation